Obowiązuje od dnia 01.02.2015 r.

Nazwa JM Cena netto* płatna miesięcznie
ul. Romana Maya 1 ul. Magazynowa 6 ul. Magazynowa 10 ul. Hallera 6-8
Podatek od nieruchomości – budynki związane z działalnością gospodarczą m2 1,91 zł 1,91 zł 1,91 zł 1,91 zł
Podatek od nieruchomości – grunty m2 0,07 zł 0,07 zł 0,07 zł 0,07 zł
Opłata z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu
m2 X X X 0,50 zł

* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego.